ENGAGERAD MILJÖPOLICY

Som kund till oss får du tillgång till produkter som tillverkas av våra miljöcertifierade leverantörer enligt ISO 14001. Det räcker inte att ha högkvalitativa produkter för att vara en bra leverantör.

Som kund till oss får du tillgång till produkter som tillverkas av våra miljöcertifierade leverantörer enligt ISO 14001. Det räcker inte att ha högkvalitativa produkter för att vara en bra leverantör. I vår strävan att bistå med miljöhänsyn och god arbetsmiljöpolicy ska vi aktivt värna om den yttre och inre miljön. Våra miljöinsatser skall ge ett gott förtroende hos våra anställda, kunder, allmänhet och samhället.

Vi ska därför handskas med våra naturresurser på ett retursnålt sätt och ta hänsyn till miljöpåverkan vid inköp. Vår personal ska vara engagerad i miljöarbetet och en uppdatering på frågor gällande miljön ska ske kontinuerligt. Vi beaktar miljöbelastningen genom effektiv energianvändning och ska ständigt förbättra våra mål på att förebygga föroreningar. Varje år ska vi utvärdera och revidera våra uppsatta miljömål genom att följa myndigheternas och lagstiftningens regler.

 

Ferdfelt är en s k distributör enligt REACH, d v s ett företag som endast lagrar och tillhandahåller ett ämne på marknaden för en tredje parts räkning.  Vi importerar enbart ämnen som registreras i enlighet med REACH och har försäkrat oss om att alla våra leverantörer är medvetna om REACH och gällande regler och tidsfrister för registrering.

Som distributör har vi inte några skyldigheter vad gäller registrering. Vi följer leverantörenas rekommendationer om åtgärder för kontroll av risker enligt vad som står i säkerhetsdatabladen. Om vi har ny information om riskerna med ett ämne eller en beredning underrättar vi aktuell leverantör. Vi vidarebefordrar information om farliga ämnen och beredningar nedåt i distributörskedjan genom säkerhetsdatablad.

Ytterligare information om REACH hittar du på Kemikalieinspektionens websida www.kemi.se och på ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) websida: www.echa.europa.eu

 

 

REACH är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i REACH börjar gälla stegvis. REACH grundas på principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

REACH gäller i huvudsak för kemiska produkter, dvs. ämnen och beredningar/preparat.

 

Genom att betala förpackningsavgifter till REPA fullgör Ferdfelt sitt producentansvar gällande återvinningssystem för förpackningar. Avgifterna finansierar hanteringen av återvinningsstationer där konsumenter kan lämna sina förpackningar för återvinning.

Din kundvagn(0 artiklar)

Kundvagnen är tom
Totalt: 0 kr
Till kassan